Freia Ashteroth

Level 6 Tiefling Swordmage

Description:
Bio:

Freia Ashteroth

The Chronicles of Miros CarlostheDwarf